Chương trình đảm bảo việc làm

Chương trình nhượng quyền của HOSPI đặc biệt quan tâm đến vấn đề việc làm cho sinh viên sau khi thực tập và tốt nghiệp, là đối tác của HOSPI, đối tác cũng sẽ được sử dụng hệ thống này.

Tiêu chuẩn cơ sở cho việc thực tập và đảm bảo việc làm mà HOSPI phối hợp

  • Các đối tác sẽ đạt chuẩn từ 3 sao trở lên 
  • Là hệ thống có tên tuổi trong nước và nước ngoài 
  • Có chế dộ chính sách rõ ràng cho nhân viên 
  • Có chương trình đào tạo cho nhân viên mới vào làm việc.

Quy trình đảm bảo việc làm cho sinh viên từ chương trình ATHE, CTH, UITM:

  • Sinh viên tốt nghiệp sẽ đăng ký bộ phận và công việc mà mình mong muốn để cơ sở có thể sắp xếp phù hợp. 
  • Sinh viên có trách nhiệm theo dõi công việc đang tuyển của các cơ sở để tìm công việc phù hợp với bản thân (sẽ được cập nhật trên website của chương trình và email cá nhân nếu công việc phú hợp)
  • Nộp hồ sơ về cho chương trình sau khi được thông báo deadline nộp hồ sơ và chuẩn bị phỏng vấn theo đúng yêu cầu của cơ sở dưới sự giới thiệu của Hospi 
  • Nhận việc theo đung quy trình của cơ sở. 
  • Đảm bảo chậm nhất sau 3 tháng tốt nghiệp được giới thiệu việc làm.
  • Mỗi học viên sẽ được giới thiệu đối đa 3 cơ hội việc làm (Nếu học viên từ chối các cơ hội làm việc và công việc của cơ sở đối tác thì không nằm trong quyền hạn của tổ chức)