Chuyển giao và đào tạo hệ thống giảng viên

Là đối tác của HOSPI, đối tác của HOSPI được đào tạo quy trình, cách triển khai, nội dung đào tạo cho đơn vị quản lý và cho giảng viên tham gia đào tạo chương trình.

Các chương trình đào tạo sẽ được triển khai theo tiêu chuẩn của Ofqual Vương Quốc Anh với nội dung bài giảng độc quyền chuyển giao từ ATHE UK và CTH UK. Với các chương trình từ UITM Poland, nội dung đào tạo và chuyển giao là kết quả hợp tác khoa học giữa Viện MBA và UITM.

Các nội dung đào tạo bao gồm:

A. Về hệ thống đào tạo thực hành Level của Anh Quốc

  • Hệ thống đào tạo thực hành Level
  • Tính công nhận trên thế giới của hệ thống
  • Tính chuyển tiếp và chuyển đổi qua lại giữa hệ thống đào tạo thực hành theo Level với hệ thống giáo dục đại học tại Vương Quốc Anh và trên thế giới.

B. Về quy trình triển khai một môn học

  • Quy trình tổ chức một môn học theo tiêu chuẩ Ofqual (Với chương trình của ATHE và CTH UK)
  • Quy trình tổ chức một môn học để đáp ứng hệ tín chỉ ECTS (với chương trình của UITM)

C. Về nội dung đào tạo trên lớp

  • Phương pháp đào tạo trên lớp với hệ đào tạo thực hành
  • Chuyển giao nội dung bài giảng chi tiết và các bài tập thực hành
  • Quản lý hệ thống thực tập
  • Quản lý Hệ thống giới thiệu việc làm.