Chuyển giao quyền khai thác chương trình

Tại Việt Nam, Viện MBA (cơ quan chủ quản của HOSPI) là đối tác khoa học chính thức, được kiểm định bởi ATHE UK, CTH UK, và Đại học UITM Poland. Với các chương trình về khách sạn nhà hàng, HOSPI chuyển giao quyền khai thác chương trình với:

  • Chuyển nhượng tiêu chuẩn học thuật đã được công nhận và kiểm định bởi Ofqual các chương trình của ATHE và CTH.
  • Chuyển nhượng các tiêu chuẩn học thuật đã được công nhận và kiểm định bởi chính phủ Poland của chương trình UITM.
  • Chuyển nhượng Sylabus
  • Chuyển nhượng nội dung bài giảng chi tiết
  • Quyền quảng bá và giới thiệu chương trình.
  • Triển khai kiểm định cơ sở nhượng quyền dưới hồ sơ kiểm định của HOSPI