Chuyển giao mô hình vận hành chương trình

Mô hình đào tạo thực hành theo Level là mô hình đào tạo được kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh. Tất cả chương trình của ATHE và CTH khi chuyển giao trên toàn thế giới đều phải tuân thủ tuyệt đối quy trình vận hành này nhằm đảm bảo chất lượng. 

Là đối tác của HOSPI, HOSPI sẽ chuyển giao mô hình vận hành chương trình của ATHE Vương Quốc Anh và CTH Vương Quốc Anh chuyên ngành khách sạn nhà hàng với chi tiết:

  • Tiêu chuẩn tiếp nhận học viên
  • Tiêu chuẩn bố trí 1 lớp học
  • Tiêu chuẩn tổ chức thi theo lịch thi toàn cầu của ATHE và CTH
  • Các quy trình kiểm soát chất lượng của các PPP (Trung tâm thực hành và ôn luyện) của ATHE và CTH
  • Mô hình chấm điểm theo Rubrics
  • Quá trình nộp, nhận kết quả và phối hợp giữa PPP, HOSPI và ATHE, CTH