Chuyển giao hệ thống liên kết thực tập và làm việc

HOSPI đã phối hợp với các hệ thống liên kết trong ngành Khách sạn nhà hàng tại Việt Nam nhằm đảm bảo chỗ thực tập và làm việc cho học viên. Do hệ thống kết nối rộng khắp toàn quốc nên học viên học tại 1 địa phương có thể thực tập và làm việc tại một địa phương khác.

Là đối tác của HOSPI, sau khi sinh viên tốt nghiệp chương trình chuyên ngành khách sạn nhà hàng của ATHE và CTH, HOSPI sẽ tiếp nhận và giới thiệu vào hệ thống các khách sạn nhà hàng đối tác để:

  • Giúp học viên được thực tập trong môi trường đạt tiêu chuẩn của ATHE và CTH
  • Giúp học viên có cơ hội việc làm tối ưu với mạng lưới kết nối toàn quốc.