Các hiệp hội chuyên ngành công nhận

Bên cạnh công nhận bởi các đại học hàng đầu, hệ thống kiểm định quốc tế và hệ thống doanh nghiệp chuyên ngành khách sạn nhà hàng, CTH còn được sự công nhận và hỗ trợ bởi các hiệp hội ngành nghề chuyên ngành khách sạn nhà hàng uy tín. 

Các hiệp hội ngành nghề chuyên ngành khách sạn nhà hàng công nhận CTH:

Hotel Solutions Partnership Switzerland

ESH Lille

Kuoni by Univairmer Lille

The Institute of Hospitality