ATHE Vương Quốc Anh

Awards for Training and Higher Education (ATHE) là tổ chức hình thành, kiểm định, khảo thí và cấp bằng theo hệ thống Level được kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh. ATHE nổi tiếng là tổ chức có hệ thống đào tạo theo Level nhiều nhất và hệ thống kết nối chuyên gia hàng đầu Vương Quốc Anh.  

Tại Việt Nam, Viện MBA là đại diện được kiểm định bởi ATHE Anh Quốc, với ngành Khách sạn Nhà hàng, HOSPI, một thành viên của Viện MBA triển khai hoạt động nhượng quyền chuyên ngành Khách sạn nhà hàng với các chương trình: