Công nhận quốc tế của hệ thống Level

Hệ thống đào tạo theo Level (khung RQF) tương ứng với chuẩn EQF của Châu Âu, được công nhận toàn Châu Âu:

Nguồn: http://www.qaa.ac.uk/en/publications/documents/qualifications-can-cross-boundaries.pdf 

So sánh các Level với bằng cấp của các nước Châu Âu.

  • Bước 1: Vào cổng so sánh bằng cấp giữa các nước Châu Âu: https://ec.europa.eu/ploteus/en/compare 
  • Bước 2: Chọn UK - England & Northern Ireland 
  • Bước 3: Chọn 1 quốc gia muốn so sánh.
  • Bước 4: [Compare selected countries] sẽ xuất hiện so sánh giữa các level do Ofqual kiểm định với các bằng cấp khác của các nước thuộc Châu Âu.

Kết quả so sánh giữa các Level của UK với Pháp:

Với bảng so sánh này, các bạn sẽ thấy chuẩn kiểm định tại England và Bắc Ireland là Ofqual & CCEA, tương đương giữa Level 8 là Dotoral, Level 7 là Master và Level 6 là Bachelor khi so sánh với giáo dục Pháp.

Các bạn có thể so sánh tuần tự với các quốc gia: Đan Mạch, Pháp, Đức, Hungrary, Ireland, Italy, Latvia, Estonia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy…