Giới thiệu HOSPI

Hospi là hệ thống hợp tác quốc tế, huấn luyện và nhượng quyền (Franchise) các chương trình đào tạo chuyên ngành Khách sạn nhà hàng, Vương Quốc Anh.

HOSPI giúp đối tác và các cơ sở giáo dục:

  • Nhượng quyền (Franchise) khai thác hệ thống đào tạo thực hành theo Level chuyên ngành khách sạn nhà hàng từ Vương Quốc Anh
  • Chuyển giao hệ thống đào tạo chi tiết cho đối tác bao gồm giảng viên, học liệu, chương trình, mô hình đào tạo, mô hình đánh giá, hệ thống kiểm định từ Vương Quốc Anh
  • Chuyển giao hệ thống thực hành (Practice) và hệ thống thực tập (Internship) cũng như hệ thống đảm bảo việc làm ngành khách sạn nhà hàng.
  • Hỗ trợ đối tác xây dựng hệ thống kiểm định theo tiêu chuẩn Anh Quốc, ngành khách sạn nhà hàng.
  • Hỗ trợ học viên tham gia chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành khách sạn, nhà hàng từ các hệ thống giáo dục và đại học đối tác.

Hospi hoạt động theo giấy phép Viện khoa học và là thành viên của Viện MBA. Hệ thống đào tạo và hỗ trợ học thuật được kiểm định bởi Vương Quốc Anh.

Công nhận của CTH Vương Quốc Anh

Xác nhận của ATHE Vương Quốc Anh

Xác nhận của BAA Vương Quốc Anh

Xác nhận của Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý Poland (University of Information Technology and Management) (Đại học top 10 Poland và Châu Âu, nhóm lớn và siêu lớn với campus dành riêng cho ngành Khách sạn nhà hàng lớn nhất Poland).