HOSPI – Hospitality Management

Hospi là hệ thống hợp tác quốc tế, huấn luyện và nhượng quyền (Franchise) các chương trình đào tạo chuyên ngành Khách sạn nhà hàng, Vương Quốc Anh.

HOSPI giúp đối tác và các cơ sở giáo dục:

 • Nhượng quyền (Franchise) khai thác hệ thống đào tạo thực hành theo Level chuyên ngành khách sạn nhà hàng từ Vương Quốc Anh
 • Chuyển giao hệ thống đào tạo chi tiết cho đối tác bao gồm giảng viên, học liệu, chương trình, mô hình đào tạo, mô hình đánh giá, hệ thống kiểm định từ Vương Quốc Anh
 • Chuyển giao hệ thống thực hành (Practice) và hệ thống thực tập (Internship) cũng như hệ thống đảm bảo việc làm ngành khách sạn nhà hàng.
 • Hỗ trợ đối tác xây dựng hệ thống kiểm định theo tiêu chuẩn Anh Quốc, ngành khách sạn nhà hàng.
 • Hỗ trợ học viên tham gia chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành khách sạn, nhà hàng từ các hệ thống giáo dục và đại học đối tác.

Hospi hoạt động theo giấy phép Viện khoa học và là thành viên của Viện MBA. Hệ thống đào tạo và hỗ trợ học thuật được kiểm định bởi Vương Quốc Anh.

ĐỐI TÁC CỦA HOSPI

Các chương trình mà HOSPI cung cấp cho đối tác:

 • CTH Level 1 Certificate in English for Tourism and Hospitality (Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành khách sạn nhà hàng)
 • ATHE Level 4 Diploma Hospitality and Hotel Management (Trung cấp)
 • ATHE Level 5 Diploma Hospitality and Hotel Management (Cao đẳng)
 • CTH Level 4 Diploma Hospitality Management (Trung cấp)
 • CTH Level 5 Advanced Diploma Hospitality Management (Cao Đẳng)
 • CTH Level 6 Professional Diploma in Hospitality and Tourism Management (Cử nhân)
 • CTH Level 7 Executive Diploma in Hospitality and Tourism Management (Thạc sĩ)
 • Master of Hospitality Management - Đại học UITM Poland
 • Doctor of Business Adminstration (DBA) chuyên ngành Khách sạn Nhà hàng - Đại học UITM, Poland

Tất cả các chương trình do HOSPI chuyển giao đều được kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh. HOSPI sử dụng giấy phép, kiểm định và quyền khai thác các chương trình từ Viện MBA.

Trách nhiệm miễn trừ:

Căn cứ giấy phép hoạt động khoa học của Viện MBA, HOSPI, một thành viên của Viện MBA xin tuyên bố về trách nhiệm và trách nhiệm miễn trừ với chi tiết:

 • HOSPI hợp tác với các hệ thống giáo dục Anh Quốc và thế giới chuyên ngành khách sạn nhà hàng căn cứ chức năng hợp tác quốc tế được cho phép.
 • HOSPI chuyển giao (franchise) chương trình đào tạo cho các đối tác căn cứ vào chức năng dịch vụ khoa học theo giấy phép Viện khoa học.
 • HOSPI huấn luyện cho đối tác căn cứ vào chức năng huấn luyện, bồi dưỡng theo giấy phép Viện khoa học.
 • HOSPI không đào tạo cấp bằng, bằng cấp do các hệ thống đào tạo, các đại học trực tiếp cấp.
 • HOSPI không thực hiện chức năng du học, không ký hợp đồng du học và di trú.

Các đối tác chuyển giao chương trình từ HOSPI đều được kiểm định từ Anh Quốc trước khi triển khai chương trình và chịu trách nhiệm về giấy phép triển khai tại địa phương.